vfsVRay2.forSketchUp2015-64位版本发布内含破解

V-Ray 2.00.25244 for SketchUp2015 64位版本下载

注意:仅提供64位版本vfs_vray_adv_20025244_sketchup_2015_win_x64

vfs 是chaos公司出品的vray渲染器, 全称 vray for sketchup, 简称vfs.
链接:http://pan.baidu.com/s/1gdGfMKz 密码:auwi

破解方法:cgauth.dll 文件放置到sketchup2015根目录

V-Ray for SketchUp 2015 64位版本发布

su2015在这里下载传送门

SketchUp pro2015和谐文件下载 | sketchup博客